Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT TP.HCM - THPT Vĩnh Viễn - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.75
Trung Bình: 7.46

Câu số 1:   Tên hợp chất có công thức cấu tạo $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$ là:

Câu số 2:   Thủy phân 0,01 mol este X cần 0,03 mol $NaOH$ thu được 0,92g một ancol, 0,01 mol $CH_3COONa$; 0,02 mol $HCOONa$. CTPT của este là:

Câu số 3:   Cho các chất: phenol; axit axetic; etyl axetat; ancol etylic; tripanmitin. Số chất phản ứng với NaOH là:

Câu số 4:   Phương pháp chuyển hóa triglixerit lỏng thành triglixerit rắn (tạo bơ nhân tạo) là:

Câu số 5:   Số chất có CTPT $C_4H_8O_2$ có phản ứng với $NaOH$ là:

Câu số 6:   Thủy phân xenlulozo, sản phẩm thu được là:

Câu số 7:   Amin có cấu tạo $CH_3CH_2CHNH_2CH_3$ là amin:

Câu số 8:   Cho các chất: $CH_3NH_2$ (1); $NH_3$ (2); $C_6H_5NH_2$ (3); $(CH_3)_2NH$ (4); $(C_6H_5)_2NH$ (5). Kết quả so sánh lực bazo giữa các chất hợp lý là:

Câu số 9:   Este $C_4H_8O_2$ tác dụng với $NaOH$ tạo ancol metylic. Este là:

Câu số 10:   Để rửa mùi tanh của cá mè (mùi tanh của amin), người ta có thể dùng:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!