Thi nhanh theo chủ đề - Tích Phân - Đạo Hàm - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 4.18

Câu số 1:   Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $$f(x)= {2x+1\over (x+2)^2}$$ trên khoảng $(-2;+\infty)$ là

Câu số 2:   Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=e^{3x}$

Câu số 3:   $\int_1^2 e^{3x-1}dx$ bằng

Câu số 4:   Cho $$\int_{16}^{55}{d𝑥\over x\sqrt{x+9} } = a\ln2+b\ln5+c\ln11$$ với $𝑎, 𝑏, 𝑐$ là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu số 5:   Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0)=4$ và $f'(x)=2\sin^2x+1$, $\forall x \in\mathbb{R}$, khi đó $\int_0^{\pi\over4}f(x)dx$ bằng

Câu số 6:   Biết $\int_1^2 f(x)dx=2$ và $\int_1^2 g(x)dx=6$, khi đó $\int_1^2 [f(x)-g(x)]dx$ bằng

Câu số 7:   Tính đạo hàm của hàm số $y= {x+1\over \ln x}, (x>0; x\neq 1)$.

Câu số 8:   Hàm số $y=2^{x^2-x}$ có đạo hàm là

Câu số 9:   Tìm nguyên hàm $\int {1\over x\sqrt{\ln x + 1} }dx$

Câu số 10:   Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(6)=1$ và $\int_0^1xf(6x)dx=1$, khi đó $\int_0^6x^2f('(x)dx$ bằng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!