Thi nhanh theo chủ đề - Sinh lý thực vật - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 5.94

Câu số 1:   Khi nói về vai trò của nguyên tố nitơ đối với thực vật, phát biểu sau đây sai?

Câu số 2:   Quan sát hình dưới đây về thí nghiệm hô hấp ở thực vật, khi giọt nước màu trong ống mao dẫn di chuyển về phía trái chứng tỏ thể tích khí trong dụng cụ

Câu số 3:   Khi nói về ảnh hưởng của ánh sáng đến cường độ quang hợp, phát biểu nào sau đây sai ?

Câu số 4:   Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?

Câu số 5:   Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3 và 4. Cả 4 bình đều đựng hạt của một giống lúa: bình 1 chứa 1kg hạt mới nhú mầm, bình 2 chứa 1kg hạt khô, bình 3 chứa 1kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín và bình 4 chứa 0,5kg hạt mới nhú mầm. Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về kết quả thí nghiệm?
I. Nhiệt độ ở cả 4 bình đều tăng.
II. Nhiệt độ ở bình 1 cao nhất.
III. Nồng độ $O_2$ ở bình 1 và bình 4 đều giảm.
IV. Nồng độ $O_2$ ở bình 3 tăng.

Câu số 6:  

Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào?

Câu số 7:   Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?

Câu số 8:   Pha tối của quá trình quang hợp ở thực vật diễn ra ở đâu?

Câu số 9:   Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Phân tử $O_2$ được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ phân tử $H_2O$.
II. Pha sáng chuyển hóa năng lượng của ánh sáng thành năng lượng trong ATP và NADPH.
III. Pha sáng diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.
IV. Pha tối cung cấp $NADP^+$, $ADP^+$ và glucôzơ cho pha sáng.

Câu số 10:   Khi nói về quang hợp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Phân tử O được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn 2 gốc từ phân tử $H_2O$.
II. Để tổng hợp được 1 phân tử glucôzơ thì pha tối phải sử dụng 6 phân tử $CO_2$.
III. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.
IV. Pha tối cung cấp NADP$^+$ và glucôzơ cho pha sáng.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!