Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT TP.HCM - THPT Vĩnh Viễn - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.75
Trung Bình: 7.46

Câu số 21:   Tinh bột được tạo thành ở cây xanh nhờ phản ứng

Câu số 22:   Saccarozo và glucozo đều tham gia:

Câu số 23:   Cho các chất: glucozo; saccarozo; tinh bột; metyl fomat; xenlulozo; fructozo. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit tạo sản phẩm tác dụng với Cu(OH)2 và tráng bạc là:

Câu số 24:   Glucozo không tham gia và phản ứng:

Câu số 25:   Ứng với CTPT $C_3H_9N$ sẽ có số đồng phân là:

Câu số 26:   Cho các tính chất sau: (1) dạng sợi; (2) tan trong nước; (3) tan trong dung dịch svayde; (4) tác dụng với dung dịch $HNO_3$đ/ $H_2SO_4$đ; (5) tráng bạc; (6) thủy phân. Xenlulozo có các tính chất sau:

Câu số 27:   este no đơn chứ mạch hở có công thức chung là:

Câu số 28:   Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4g este $C_4H_8O_2$ bằng dung dịch $NaOH$ thu được 4,1h muối. Este là:

Câu số 29:   $CO_2$ → $X→ Y→ Z$ (+enzym) → $CH_3COOH$. $X, Y, Z$ phù hợp:

Câu số 30:   Chất X chứa (C,H,N). Biết % khối lượng N trong X là 45,16%. Khi đem X tác dụng với HCl chỉ tạo muối có dạng RNH3Cl. X là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!