Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT TP.HCM - THPT Vĩnh Viễn - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.75
Trung Bình: 7.46

Câu số 31:   Amin có cấu tạo $CH_3CH_2NHCH_3$ có tên là:

Câu số 32:   Xà phòng hóa hoàn toàn một lượng triglixerit cần V ml dung dịch NaOH 1M sẽ thu được 9,2g glixerol. Giá trị của V là:

Câu số 33:   Chất phản ứng với dung dịch $FeCl_3$ tạo kết tủa là:

Câu số 34:   So sánh nhiệt độ sôi giữa các chất, trường hợp nào sau đây hợp lý:

Câu số 35:   Đốt hết 2 amin đơn no bậc 1 đồng đẳng kế tiếp thu được $nCO_2 : nH_2O$ = $1 : 2$. CTPT của 2 amin là:

Câu số 36:   Xà phòng hóa hoàn toàn 11,1g hỗn hợp 2 este $HCOOC_2H_5$ và $CH_3COOCH_3$ bằng dung dịch $NaOH$ 1M. Thể tích dung dịch $NaOH$ tối thiểu là:

Câu số 37:   Dãy các chất đều làm quỳ tím ẩm hóa xanh là:

Câu số 38:   Glucozo còn được gọi là:

Câu số 39:   Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp $X$ (gồm $CH_3COOC_2H_3; C_2H_3COOCH_3$ và $(CH_3COO)_3C_3H_5$ ) cần 17,808 lí $O_2$ (đktc) thu dược 30,36g $CO_2$ và 10, 26g $H_2O$. Lượng X trên phản ứng tối đa với số mol $NaOH$ là:

Câu số 40:   Đem 18g một amin đơn no A trung hòa đủ với dung dịch HCl 2M thu được 32,6g muối. CTPT của A và thể tích dung dịch axit cần là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!