Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT Lào Cai - THPT Văn Bàn - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.75
Trung Bình: 8.00

Câu số 1:   Tơ nilon-6,6 có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt được dùng để dệt vải may mặc, thuộc loại:

Câu số 2:   Ứng với công thức phân tử $C_4H_9NO_2$ có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau?

Câu số 3:   Câu nào sau đây không đúng:

Câu số 4:   Tiến hành bốn thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm (1): Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;
- Thí nghiệm (2): Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;
- Thí nghiệm (3): Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 loãng;
- Thí nghiệm (4): Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.
Các thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hoá là:

Câu số 5:   Cấu hình electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm thổ là (n là lớp electron ngoài cùng):

Câu số 6:   Cho cấu hình electron nguyên tử (ở trạng thái cơ bản) các nguyên tố như sau:
(1) $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$
(2) $1s^22s^22p^63s^23p^3$
(3) $1s^22s^22p^63s^23p^1$
(4) $1s^22s^22p^3$
(5) $1s^22s^22p^63s^2$
(6) $1s^22s^22p^63s^1$
Các cấu hình electron không phải của kim loại là:

Câu số 7:   Cho bột $Fe$ vào dung dịch $AgNO_3$ dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất (biết trong dãy điện hóa của kim loại, cặp oxi hóa - khử: $Fe^{3+} / Fe^{2+}$ đứng trước cặp: $Ag^+ / Ag$ ):

Câu số 8:   Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa $Al(OH)_3$?

Câu số 9:   Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho glucozơ tác dụng với $Cu(OH)_2$ ở điều kiện thường.
(b) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch $AgNO_3$ trong $NH_3$ dư, đun nóng.
(c) Cho glucozơ tác dụng với $H, Ni,$ đun nóng.
(d) Đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là:

Câu số 10:   Một este X có công thức phân tử là $C_4H_8O_2$. Khi thủy phân X trong môi trường axit thu được axit propionic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!