Thi nhanh theo chủ đề - Di truyền học - Đề số: 4
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 5.00

Câu số 1:   Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Phép lai $AaX^BX^b$ × $AaX^BY$ cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

Câu số 2:   Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội?

Câu số 3:   Khi nói về đột biến cấu trúc NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Đột biến chuyển đoạn giữa hai NST tương đồng làm thay đổi nhóm gen liên kết.
(2) Đột biến đảo đoạn và chuyển đoạn trong một NST chỉ làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST, không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trong nhóm gen liên kết.
(3) Chuyển đoạn là dạng đột biến dẫn đến sự trao đổi đoạn trong một NST hoặc giữa hai NST không tương đồng.
(4) Chuyển đoạn giữa hai NST không tương đồng làm thay đổi hình thái của NST.

Câu số 4:   Một loài động vật có 2n 8 = nhiễm sắc thể (NST) (mỗi cặp NST gồm một chiếc có nguồn gốc từ bố và một chiếc có nguồn gốc từ mẹ). Nếu trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng có 20% số tế bào xảy ra trao đổi chéo tại một điểm ở cặp NST số 1; 40 % số tế bào xảy ra trao đổi chéo tại một điểm ở cặp NST số 2; cặp NST số 3 và số 4 không có trao đổi chéo. Theo lí thuyết, loại tinh trùng mang tất cả các NST đều có nguồn gốc từ bố chiếm tỉ lệ là

Câu số 5:   Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Lai hai cây (P) lưỡng bội có kiểu hình khác nhau. Sử dụng cônsixin tác động vào quá trình giảm phân hình thành giao tử của cơ thể (P), kết quả tạo ra các cây $F_1$ tứ bội gồm hai loại kiểu hình. Biết rằng cây tứ bội giảm phân sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, nhận định nào sau đây đúng?

Câu số 6:   Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh do 1 gen gồm 3 alen nằm trên NST thường quy định trong đó alen $C$ quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen $C_1$ quy định cánh xám, alen $C_1$ trội hoàn toàn so với alen $C_2$ quy định cánh trắng. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền tỉ lệ kiểu hình màu sắc cánh là: 75%con cánh đen : 24% con cánh xám : 1% con cánh trắng. Cho các phát biểu sau về quần thể trên:
(1) Số cá thể có kiểu gen đồng hợp trong quần thể chiếm tỉ lệ 42%.
(2) Tổng số cá thể cánh đen dị hợp chiếm tỉ lệ 50%.
(3) Nếu chỉ có các cá thể cánh xám của quần thể trên giao phôi ngẫu nhiên thì đời con có tỉ lệ kiểu hình là 35 con cánh xám : 1 con cánh trắng.
(4) Nếu chỉ có các cá thể cánh của đen của quần thể trên giao phôi ngẫu nhiên thì đời con có tĩ lệ kiểu hình cánh xám thuần chủng là 16/225.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu số 7:   Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cây thân cao 2n+1 có kiểu gen AAa tự thụ phấn thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là:

Câu số 8:   Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?

Câu số 9:    Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp alen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được $F_1$ gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây $F_1$ tự thụ phấn, thu được $F_2$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu sau đây sai ?

Câu số 10:   Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, sợi cơ bản có đường kính