Thi nhanh theo chủ đề - Di truyền học - Đề số: 5
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 7.00

Câu số 1:   Tính trạng thân xám (A), cánh dài(B) ở ruồi giấm là trội hoàn toàn so với thân đen(a), cánh cụt(b); 2gen quy định tính trạng trên cùng nằm trên một cặp NST thường. Gen D quy định mắt màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Thế hệ P cho giao phối ruồi ♀ $\frac{Ab}{aB}X^DX^d$ với ruồi ♂ $\frac{AB}{ab}X^dY$ được $F_1$ 160 cá thể trong số đó có 6 ruồi cái đen, dài, trắng. Cho rằng tất cả các trứng tạo ra đều tham gia vào quá trình thụ tinh và hiệu suất thụ tinh của trứng là 80%; 100% trứng thụ tinh được phát triển thành cá thể. Có bao nhiêu tế bào sinh trứng của ruồi giấm nói trên không xảy ra hoán vị gen trong quá trình tạo giao tử?

Câu số 2:   Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số alen A của quần thể này là

Câu số 3:   Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào?

Câu số 4:   Lai hai dòng bí thuần chủng quả tròn với nhau thu được $F_1$ toàn quả dẹt; $F_1$ tự thụ phấn thu được $F_2$ gồm: 272 quả dẹt: 180 quả tròn: 29 quả dài. Sự di truyền hình dạng quả tuân theo quy luật di truyền nào?

Câu số 5:   Ở ruồi giấm, xét ba cặp gen Aa, Bb, Dd, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Có xảy ra hoán vị gen ở giới cái. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai trong các phép lai sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1 : 6 : 3 : 3?
I. ♀ $\frac{Ab}{aB}Dd $ $\times$ ♂ $\frac{AB}{ab}Dd$
II. ♀$\frac{Ab}{aB}Dd $ $\times$ ♂ $\frac{AB}{ab}dd$
III. ♀$\frac{Ab}{ab}Dd $ $\times$ ♂ $\frac{Ab}{aB}dd$
IV. ♀$\frac{AB}{ab}Dd $ $\times$ ♂ $\frac{Ab}{aB}Dd$

Câu số 6:   Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 7:   Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy đinh hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được $F_1$ gồm 4 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai ?

Câu số 8:     Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,2 AABb : 0,2 AaBb : 0,2 Aabb : 0,4 aabb. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. $F_2$ có tối đa 9 loại kiểu gen.
II. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua các thế hệ.
III. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở $F_2$, có 8/65 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.
IV. Ở $F_3$, số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 3/64.

Câu số 9:    Ở một loài động vật, xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng. Cho con cái vảy trắng lai với con đực vảy đỏ thuần chủng (P), thu được $F_1$ toàn con vảy đỏ. Cho $F_1$ giao phối với nhau, thu được $F_2$ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 con vảy đỏ : 1 con vảy trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu dự đoán sau đây là đúng?
I. $F_2$ có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 1 : 1: 1.
II. Nếu cho $F_2$ giao phối ngẫu nhiên thì ở $F_3$ các con cái vảy trắng chiếm tỉ lệ 25%.
III. Nếu cho $F_2$ giao phối ngẫu nhiêu thì ở $F_3$ các con đực vảy đỏ chiếm tỉ lệ 43,75%.
IV. Nếu cho $F_2$ giao phối ngẫu nhiên thì ở $F_3$ các con cái vảy đỏ chiếm tỉ lệ 37,5%.

Câu số 10:   Dạng đột biến nào sau đây được gọi là đột biến điểm?