Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa - THPT Quảng Xương I - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.75
Trung Bình: 9.08

Câu số 1:   Hòa tan hết m gam bột nhôm kim loại bằng dung dịch $HNO_3$ thu được dung dịch $A$ không chứa muối amoni và 1,12 lít khí $N_2$ ở đktc. Khối lượng ban đầu m có giá trị:

Câu số 2:   Cho các chất $C_6H_5OH$ $(X)$; $C_6H_5NH_2$ $(Y)$; $CH_3NH_2$ $(Z)$ và $HCOOCH_3$ $(T)$. Chất không làm đổi màu quỳ tím là:

Câu số 3:   Thủy phân este có công thức phân tử $C_4H_8O_2$ trong môi trường axit thu được 2 sản phẩm hữu cơ $X$ và $Y$ (chứa $C, H, O$). Biết $Y$ có thể được tạo ra từ quá trình oxi hóa $X$ ở điều kiện thích hợp. Cấu tạo của $X$ là:

Câu số 4:   Hai chất nào sau đây đều tan tốt trong nước

Câu số 5:   Phản ứng không làm giải phóng khí là:

Câu số 6:   Có bao nhiêu phản ứng hóa học có thể xảy ra khi cho các đồng phân đơn chức của $C_2H_4O_2$ tác dụng lần lượt với từng chất: $Na, NaOH, NaHCO_3$?

Câu số 7:   Đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu được muối và ancol đa chức. Công thức cấu tạo của X là

Câu số 8:   Cho hỗn hợp bột $X$ gồm 3 kim loại: $Fe, Cu, Ag$. Để tách nhanh $Ag$ ra khỏi $X$ mà không làm thay đổi khối lượng các chất cần dùng hóa chất nào?

Câu số 9:   Phương pháp điều chế $NaOH$ trong công nghiệp là:

Câu số 10:   Lấy m gam một axit hữu cơ đơn chức $X$ cho tác dụng với $NaHCO_3$ dư thấy giải phóng 2,2g khí. Mặt khác, cho m gam $X$ vào $C_2H_5OH$ lấy dư trong $H_2SO_4$ đặc (H = 80%) thì thu được 3,52g este. Giá trị của m là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!