Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa - THPT Nông Cống I - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 7.42

Câu số 1:   Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với $AgNO_3/NH_3$, giả sử hiệu suất phản ứng là 75% thấy $Ag$ kim loại tách ra. Khối lượng $Ag$ kim loại thu được là:

Câu số 2:   Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: $Al(NO_3)_3, FeCl_3, KCl, MgCl_2$, có thể dùng dung dịch:

Câu số 3:   Để thu được kim loại $Fe$ từ dung dịch $Fe(NO_3)_2$ theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim loại nào sau đây:

Câu số 4:   Cho từ từ đến dư kim loại $Na$ vào dung dịch có chứa muối $FeCl_3$. Số phản ứng xảy ra là:

Câu số 5:   X là kim loại phản ứng được với dung dịch $H_2SO_4$ loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch $Fe(NO_3)_3$. Hai kim loại X, Y lần lượt là:

Câu số 6:   Cho các chất sau : $Ba(HSO_3)_2 ; Cr(OH)_2; NaHS; NaHSO_4; NH_4Cl; CH_3COONH_4; C_6H_5ONa; ClH_3NCH_2COOH$. Số chất vừa tác dụng với $NaOH$ vừa tác dụng với $HCl$ là:

Câu số 7:   Cho các dung dịch:
$X_1$: dung dịch $HCl$
$X_2$: dung dịch $KNO_3$
$X_3$: dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$.
Dung dịch nào có thể hoà tan được bột $Cu$:

Câu số 8:   Cho các chất: Metyl amin, Sobitol, glucozơ, Etyl axetat và axit fomic. Số chất tác dụng được với $Cu(OH)_2$ là:

Câu số 9:   Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin: Metyl amin, etyl amin, propyl amin tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 31,68 g muối khan. Giá trị của V là:

Câu số 10:   Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!