Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2017 lần 1 Mã 132 - Sở GD&ĐT An Giang - THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu – Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.75
Trung Bình: 6.38

Câu số 1:  

Đung nóng 100 gam dung dịch Glucozơ 18% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

Câu số 2:  

Cho các kim loại sau: Li, Na, Al, Ca, Sr. Số kim loại kiềm trong dãy là:

Câu số 3:  

Dung dịch X gồm 0,1 mol $K^+$; 0,2 mol $Mg^{2+}$; 0,1 mol $Na^+$; 0,2 mol $Cl^-$ và a mol $Y^-$. Ion $Y^-$ và giá trị của a là:

Câu số 4:  

Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) và (H2N)2C5H9COOH (lysin) và 400ml dung dịch HCl 0,1 M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng với vừa hết 800ml dung dịch NaOH 1M. Số mol lysin trong hỗn hợp X là:

Câu số 5:  

Kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức, có tác dụng bảo vệ sức khỏe là:

Câu số 6:  

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu số 7:  

Trong điều kiện thường, chất ở trạng thái khí là:

Câu số 8:  

Hòa tan hoàn toàn 6,5g Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

Câu số 9:  

Phản ứng không phải là phản ứng oxi hóa khử là:

Câu số 10:  

Công thức hóa học của sắt (III) hidroxit là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!