Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2017 lần 1 Mã 132 - Sở GD&ĐT An Giang - THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu – Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.75
Trung Bình: 6.38

Câu số 11:  

Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta thường nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch.

Câu số 12:  

Dung dịch glucozơ và saccarozo đều có tính chất hóa học chung là:

Câu số 13:  

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin), ta có thể rửa cá với:

Câu số 14:  

Liên kết hóa học trong phân tử nào sau đây là liên kết ion:

Câu số 15:  

Chất không thủy phân trong môi trường axit là:

Câu số 16:  

Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, (NH4)2SO4. Dung dịch thuốc thử cần thiết để nhận biết các dung dịch trên là:

Câu số 17:  

Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là:

Câu số 18:  

Loại vật liệu polime nào sau đây có chứa nguyên tố Nitơ:

Câu số 19:  

Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11N là:

Câu số 20:  

Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp cần 2,24 lít O2 thu được 1,12 lít CO2 (các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Công thức của 2 amin là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!