Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2017 lần 1 Mã 132 - Sở GD&ĐT An Giang - THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu – Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.75
Trung Bình: 6.38

Câu số 21:  

Một mẫu khí thải ra được cho qua dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng này do khí thải có

Câu số 22:  

Protetin tham gia phản ứng màu biure tạo sản phẩm có màu

Câu số 23:  

Phát biểu nào sau đây không đúng:

Câu số 24:  

Kim loại Cu không tan trong dung dịch:

Câu số 25:  

Cho hỗn hợp X gồm Fe, Cu vào dung dịch HNO3 loãng, nóng thu được khí NO, dung dịch Y và còn lại chất rắn chưa tan Z. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thấy có khí thoát ra. Thành phần chất tan trong dung dịch Y là:

Câu số 26:  

Hòa tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3. Số chất tác dụng với dung dịch X là:

Câu số 27:  

Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088g chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:

Câu số 28:  

Cho dãy chất sau: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phênol), CH3COOCH3, C2H5OH, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch KOH đun nóng là:

Câu số 29:  

Có 5 dung dịch NH3, HCl, NH4Cl, Na2CO3, CH3COOH cùng nồng độ được đánh ngẫu nhiên là A, B, C, D, E. Giá trị pH và khả năng dẫn điện của dung dịch theo bảng sau:

Dung dịchABCDE
pH5,2511,533,011,2511,00
Khả năng dẫn điệnTốtTốtKémTốtKém

Các dung dịch A, B, C, D, E lần lượt là

Câu số 30:  

Hỗn hợp 2 este X và Y là hợp chất thơm có cùng công thức phân tử là C8H8O2. Cho 4,08g hỗn hợp trên phản ứng với vừa đủ dung dịch chứa 1,6g NaOH, thu được dung dịch Z chứa 3 chất hữu cơ. Khối lượng muối có trong dung dịch Z là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!