Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2017 Lần 1 Mã 132 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 7.73

Câu số 1:  

Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?

Câu số 2:  

Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: H2NCH2COOH, CH3COOH, C2H5NH2 ta dùng thuốc thử nào sau đây?

Câu số 3:  

Dung dịch nước brom tác dụng với dung dịch của chất nào sau đây ở nhiệt độ thường, tạo thành kết tủa trắng?

Câu số 4:  

Chất không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

Câu số 5:  

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. Hấp thụ toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra trong quá trình trên vào dung dịch nước vôi trong, thu được 30,0 gam kết tủa và dung dịch X. Biết dung dịch X có khối lượng giảm 12,4 gam so với dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

Câu số 6:  

Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan sát thấy hiện tượng gì?

Câu số 7:  

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

Câu số 8:  

Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x – 103y. Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,15 mol. Giá trị của a là

Câu số 9:  

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu số 10:  

Dung dịch amino axit nào sau đây làm xanh quỳ tím?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!