Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2017 Lần 1 Mã 132 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 7.76

Câu số 21:  

Chất nào sau đây vừa có phản ứng với H2NCH(CH3)COOH vừa có phản ứng với C2H5NH2?

Câu số 22:  

Trùng hợp 1,50 tấn etilen thu được m tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

Câu số 23:  

Cho các chất: CH3NH2, CH3NHCH3, C6H5NH2 (anilin), NH3. Chất có lực bazơ mạnh nhất trong dãy trên là

Câu số 24:  

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử chung là

Câu số 25:  

Este CH3COOCH3 có tên gọi là

Câu số 26:  

Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây?

Câu số 27:  

Kim loại có độ cứng lớn nhất là

Câu số 28:  

Este nào sau đây có phân tử khối là 88?

Câu số 29:  

Hỗn hợp X gồm H2NCH2COOH (7,5 gam) và CH3COOC2H5 (4,4 gam). Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu số 30:  

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu ThửThuốc ThửHiện Tượng
XQuỳ tímQuỳ tím chuyển màu xanh
YCu(OH)2 trong môi trường kiềmDung dịch màu tím
ZDung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóngKết tủa Ag trắng

X, Y, Z lần lượt là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!