Đề Khảo Sát Chất Lượng Lần 4 - Năm 2019 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - THPT Yên Lạc – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 6.75
Trung Bình: 4.08

Câu số 1:  

Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,1aa : 0,9Aa . Tần số alen A bằng

Câu số 2:  

Nguyên nhân bên trong dẫn đến diễn thế sinh thái là do mối quan hệ

Câu số 3:  

Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn đơn?

Câu số 4:  

Trong kỹ thuật chuyển gen, thể truyền có bản chất là phân tử

Câu số 5:  

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố chỉ làm biến đổi thành phần kiểu gen, không làm thay đổi tần số alen là

Câu số 6:  

Một tế bào sinh dục đực có kiểu gen AaXY giảm phân bình thường, tạo ra các giao tử nào sau đây?

Câu số 7:  

Cho chuỗi thức ăn sau Lúa → Châu chấu → Nhái → Rắn → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 là

Câu số 8:  

Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen 1:1:1:1?

Câu số 9:  

Đời con của phép lai nào sau đây có kiểu gen đồng hợp trội chiếm tỉ lệ bằng 50%?

Câu số 10:  

Uraxin là thành phần cấu tạo của


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!