Đề Khảo Sát Chất Lượng Lần 4 - Năm 2019 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - THPT Yên Lạc – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 6.75
Trung Bình: 4.13

Câu số 11:  

Enzim ARN pôlimeraza sẽ nhận ra và bám vào Operon ở vùng

Câu số 12:  

Một phân tử ADN có 5000 nuclêôtit, phân tử này có chiều dài là

Câu số 13:  

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, phân hóa cá xương và phát sinh lưỡng cư, côn trùng diễn ra ở kỉ nào sau đây?

Câu số 14:  

Các viết nào sau đây mô tả các gen nằm trên 3 cặp NST tương đồng?

Câu số 15:  

Trong quá trình hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn nào sau đây giải phòng khí CO2?

Câu số 16:  

Biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, phép lai nào sau đây cho đời con 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng?

Câu số 17:  

Ở động vật, khi nói về trao đổi khí, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu số 18:  

Khi nói về quá trình vận chuyển các chất trong cây, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu số 19:  

Khi nói về đột biến chuyển đoạn, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu số 20:  

Khi nói về hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là sai?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!