Đề Thi Thử Lần 2 THPT Quốc Gia Năm 2019 Mã 201 - Sở GD&ĐT Nghệ An – Liên Trường THPT – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 4.14

Câu số 1:  

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là 3: 3: 1: 1 ?

Câu số 2:  

Một quần thể giao phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có 2 alen là A và a, trong đó số cá thể có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 49%. Tần số các alen A và a trong quần thể lần lượt là

Câu số 3:  

Một đoạn ADN dài 272 nm, trên mạch đơn thứ hai của đoạn ADN có A2 = 2T2 = 3G2 = 4X2 . ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần, môi trường nội bào đã cung cấp số nucleôtit loại A là:

Câu số 4:  

Vốn gen của quần thể giao phối có thể được làm phong phú thêm do

Câu số 5:  

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu số 6:  

Trong chọn giống thực vật, để phát hiện những gen lặn xấu và loại bỏ chúng ra khỏi quần thể người ta thường dùng phương pháp:

Câu số 7:  

Có bao nhiêu biện pháp sau đây góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái?

I. Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.

II. Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh.

III. Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.

IV. Bảo vệ các loài thiên địch.

Câu số 8:  

Một gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Các gen liên kết hoàn toàn, không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây bố mẹ có kiểu hình khác nhau, cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1?

Câu số 9:  

Kiểu gen nào sau đây là dị hợp?

Câu số 10:  

Trong quá trình tiến hóa sinh học, chim và thú phát sinh ở đại nào?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!