Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 Mã 201 - Sở GD&ĐT Nghệ An – Liên Trường THPT – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.46

Câu số 11:  

Trong hệ mạch, huyết áp thấp nhất ở

Câu số 12:  

Bệnh mù màu ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST X quy định. Số loại kiểu gen tối đa về gen này ở quần thể người là

Câu số 13:  

Hình vẽ dưới đây mô tả một cơ chế di truyền cấp độ phân tử đang diễn ra. Cấu trúc X trên hình vẽ là

Câu số 14:  

Khi nói về hoán vị gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu số 15:  

Điều nào sau đây là đúng khi nói về hệ tuần hoàn kép?

Câu số 16:  

Khi nói về hô hấp ở thực vật, điều nào sau đây là đúng?

Câu số 17:  

Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đó

Câu số 18:  

Một cá thể có kiểu gen $\frac{BD}{bd}$ giảm phân tần số hoán vị gen giữa hai gen B và D là 20%. Tỉ lệ loại giao tử Bd

Câu số 19:  

Để tạo ra cây lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

Câu số 20:  

Một quần thể có thành phần kiểu gen: 0,5AA + 0,5Aa = 1. Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa của quần thể ở thế hệ sau khi cho tự phối là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!