Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 Mã 357 – THPT Chuyên Trường Đại Học Vinh – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.14

Câu số 1:  

Quần thể nào sau đây có sự biến động số lượng cá thể không theo chu kì?

Câu số 2:  

Trong giai đoạn tiến hóa hóa học, bầu khí quyển nguyên thủy chưa xuất hiện

Câu số 3:  

Một quần thể thực vật (P) tự thụ phấn có thành phần kiểu gen 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen dị hợp của quần thể này ở thế hệ F2 là

Câu số 4:  

Thành phần nào sau đây không thuộc hệ dẫn truyền tim?

Câu số 5:  

Cơ chế di truyền nào sau đây không sử dụng nguyên tắc bổ sung?

Câu số 6:  

Cho biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho kiểu hình hoa đỏ ở đời con chiếm 75%?

Câu số 7:  

Cặp phép lai nào sau đây là cặp phép lai thuận nghịch?

Câu số 8:  

Ở một loài thực vật, mỗi tính trạng do một gen có 2 alen quy định, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho (P) dị hợp tử về 3 cặp gen giao phấn với một cây chưa biết kiểu gen. Biết không xảy ra đột biến, các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai cho đời con F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1.

Câu số 9:  

Cơ thể có kiểu gen nào sau đây giảm phân hình thành nhiều loại giao tử nhất?

Câu số 10:  

Chồn đốm phương đông giao phối vào cuối đông, chồn đốm phương tây giao phối vào cuối hè. Đây là hiện tượng cách li


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!