Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 – Sở GD&ĐT Hà Nội – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 6.75
Trung Bình: 4.89

Câu số 1:  

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai khi nói về quá trình hình thành loài mới?

Câu số 2:  

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về đột biến cấu trúc NST?

Câu số 3:  

Bệnh nào sau đây ở người do đột biến NST gây nên?

Câu số 4:  

Ở người, gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X

Câu số 5:  

Ví dụ nào sau đây phản ánh mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?

Câu số 6:  

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không làm thay đổi thình phần kiểu gen của quần thể?

Câu số 7:  

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về hô hấp ở người bình thường?

Câu số 8:  

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai khi nói về di nhập gen?

Câu số 9:  

Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn đơn.

Câu số 10:  

Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?


Cần phải nhập lời bình!

  • Ha Huynh
    Ha Huynh - 3 năm trước

    câu 17 và câu 21 sai đáp án rồi