Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 Mã 401– Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – Sinh Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.25
Trung Bình: 5.00

Câu số 11:  

Nhân tố nào dưới đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

Câu số 12:  

Khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng, các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sáng?

Câu số 13:  

Động vật nào dưới đây có hình thức hô hấp qua bề mặt cơ thể?

Câu số 14:  

Nếu có một bazơ nitơ hiếm tham gia vào quá trình nhân đôi của một phân tử ADN thì có thể phát sinh đột biến dạng

Câu số 15:  

Những động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn là

Câu số 16:  

Đặc điểm nào sau đây không thuộc sinh sản vô tính?

Câu số 17:  

Ví dụ nào sau đây là ví dụ cơ quan tương đồng?

Câu số 18:  

Dạng đột biến nhiễm sắc thể nào làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng?

Câu số 19:  

Khi nói về hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 20:  

Một quần thể có tỉ lệ phân bố kiểu gen 0,81 AA : 0,18 Aa : 0,01 aa. Tần số tương đối của các alen A và a trong quần thể này lần lượt là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!