Đề Thi Chính Thức THPT Quốc Gia Năm 2018 Sinh Học Mã 201- Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 5.45

Câu số 1:   Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây?

Câu số 2:   Ở thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố đại lượng?

Câu số 3:   Phương pháp nào sau đây có thể được ứng dụng để tạo ra sinh vật mang đặc điểm của hai loài?

Câu số 4:   Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

Câu số 5:   Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?

Câu số 6:   Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?

Câu số 7:   Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?

Câu số 8:   Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang?

Câu số 9:   Một quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số alen A của quần thể này là

Câu số 10:   Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!