Đề Khảo Sát Chất Lượng Lần 1 Mã 101- Năm 2019 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc THPT Nguyễn Viết Xuân – Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.32

Câu số 31:  

Hợp chất X có công thức cấu tạo như sau: CH3COOCH3. Tên gọi đúng của X là

Câu số 32:  

Cho 0,05 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được H2O, 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn. Giá trị gần nhất của m là

Câu số 33:  

Este nào sau được điều chế trực tiếp từ axit và ancol ?

Câu số 34:  

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch KOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch KHCO3. Tên gọi của X là

Câu số 35:  

Cho 24,0 gam Cu vào 400 ml dung dịch NaNO3 0,5M, sau đó thêm 500 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X và có khí NO thoát ra. Thể tích khí NO bay ra (đktc) và thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần dùng để kết tủa hết Cu2+ trong X lần lượt là :

Câu số 36:  

Hỗn hợp X gồm metyl metacrylat, axit axetic, axit benzoic. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, thu được 0,38 mol CO2 và 0,29 mol H2O. Mặt khác, a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 0,01 mol ancol và m gam muối. Giá trị của m là:

Câu số 37:  

Cho các este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là

Câu số 38:  

Anilin (C6H5NH2) tạo kết tủa trắng khi cho vào

Câu số 39:  

Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, NH3. Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

Câu số 40:  

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Khí X + H2O → Dung dịch X; dung dịch X + H2SO4 → Y; Y + NaOH → X; X + HNO3 → Z; Z nhiệt phân → T.

Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là :


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!