Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 Lần 1 Mã 132 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - THPT Đồng Đậu - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 4.25
Trung Bình: 4.94

Câu số 1:  

Cho 1 nguyên tử của nguyên tố X, có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1. Nguyên tố này ở nhóm nào trong bảng tuần hoàn, biết chúng có tổng e trên các phân lớp d là 5.

Câu số 2:  

Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị có cực?

Câu số 3:  

A có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Khi phân tích A thu được kết quả: 50% C, 5,56% H, 44,44%O theo khối lượng. Khi thuỷ phân A bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 2 sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của A là

Câu số 4:  

Cho m gam fructozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 2,16 gam Ag. Giá trị của m là:

Câu số 5:  

Cho các chất: axit axetic; saccarozơ; axeton; andehit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2/ OH- là:

Câu số 6:  

Cho 5,76 gam axit hữu cơ Y đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là

Câu số 7:  

Cho 45 gam CH3COOH tác dụng với 69 gam C2H5OH thu được 41,25 gam este. Hiệu suất phản ứng este hoá là

Câu số 8:  

Chất nào sau đây là muối trung hòa?

Câu số 9:  

Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

Câu số 10:  

Cấu hình e của ion Fe2+


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!