Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Lần 1 Năm 2019 Mã 108 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - THPT Ngô Gia Tự - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 4.00
Trung Bình: 5.09

Câu số 1:  

Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Câu số 2:  

Công thức cấu tạo của đietyl amin là

Câu số 3:  

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H6O2?

Câu số 4:  

Cho 4,05 gam Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được V lít khí H2 ở đktc. Giá trị của V là

Câu số 5:  

Cho 8,9 gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là

Câu số 6:  

Chất nào dưới đây không tham gia phản ứng tráng gương?

Câu số 7:  

Công thức tổng quát của dẫn xuất đi brom mạch hở, chứa a liên kết π là

Câu số 8:  

Công thức phân tử của anilin là

Câu số 9:  

Dung dịch của chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím?

Câu số 10:  

Hai chất nào sau đây là đồng phân của nhau?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!