Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Lần 1 Năm 2019 Mã 108 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - THPT Ngô Gia Tự - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 4.00
Trung Bình: 5.09

Câu số 11:  

Chất nào dưới đây không bị nhiệt phân hủy?

Câu số 12:  

Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hở là

Câu số 13:  

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 14:  

Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Mẫu thửThuốc thửHiện tượng
YQuỳ tímQuỳ tím chuyển sang màu đỏ
ZDung dịch AgNO3/NH3 đun nóngTạo kết tủa Ag
T, XNước Br2Kết tủa trắng
ZCu(OH)2Tạo dung dịch màu xanh lam
XDung dịch HClTạo dung dịch đông nhất, trong suốt

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Câu số 15:  

Đốt cháy hoàn toàn 2,95 gam C3H9N trong 0,27 mol O2 thu được a mol hỗn hợp X gồm khí và hơi. Biết sản phẩm cháy gồm CO2; H2O và N2. Giá trị của a là

Câu số 16:  

Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo thành kết tủa T màu vàng. Cho kết tủa T tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thấy kết tủa tan. Chất X là

Câu số 17:  

Thủy phân hoàn toàn este thuần chức X (C7H12O4) bằng NaOH, thu được một muối và một ancol đơn chức. Công thức cấu tạo của X có thể là

Câu số 18:  

Cho các chất sau: (NH4)2SO4; CH3COONH4; H2N-CH2-COOH; HCOOCH3; C6H5ONa; CH2=CHCOOH; NaHCO3; Al(OH)3; (NH4)2CO3. Số chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch KOH là

Câu số 19:  

Cho các kim loại và các dung dịch: Al, Cu, Fe(NO3)2, HNO3 loãng, HCl, AgNO3 tác dụng với nhau từng đôi một. Số cặp chất xảy ra phản ứng là

Câu số 20:  

Hóa hơi 3,35 gam X gồm CH3COOH, HCOOC2H5, CH3COOCH3, CH3COOC2H5 thu được 1,68 lít hơi X (ở 136,5oC và áp suất 1 atm). Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam hỗn hợp X trên thì thu được m gam H2O. Giá trị của m là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!