Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 Lần 1 Mã 132 – Sở GD&ĐT Bắc Giang - THPT Ngô Sĩ Liên - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 3.50
Trung Bình: 4.80

Câu số 1:  

Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?

Câu số 2:  

Một cacbohiđrat (Z) có các phản ứng diễn ra theo sơ đồ chuyển hóa sau:

Z$\xrightarrow{\text{$Cu(OH)_2/NaOH$} }$ dd xanh lam $\xrightarrow{\text{$t^0$} }$ kết tủa đỏ gạch.

Vậy Z không thể

Câu số 3:  

Phản ứng nào dùng để chứng minh trong CTCT của glucozơ có nhiều nhóm –OH ở kề nhau?

Câu số 4:  

Cho dãy dung dịch các chất sau: glucozơ, fructozơ, fomalin, etyl fomat, etanol, etilen glicol, saccarozơ, axit fomic, tinh bột, xenlulozơ và axetilen. Tổng số chất tham gia phản ứng tráng bạc là

Câu số 5:  

Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X có thể là

Câu số 6:  

Khi trùng ngưng 13,1 gam axit ε -aminocaproic với hiệu suất 80%, thu được m gam polime. Giá trị của m là

Câu số 7:  

Thủy phân hoàn toàn m gam hh M gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở) bằng dd KOH vừa đủ, rồi cô cạn cẩn thận thì thu được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan của Val và Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được K2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) và 50,96 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp M có thể là

Câu số 8:  

Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:

Câu số 9:  

Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là:

Câu số 10:  

Khi xà phòng hoá tripanmitin ta thu được sản phẩm là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!