Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 Lần 1 Mã 132 – Sở GD&ĐT Bắc Giang - THPT Ngô Sĩ Liên - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.50
Trung Bình: 4.80

Câu số 21:  

Trong phân tử của các gluxit luôn có

Câu số 22:  

Cho m gam hỗn hợp X có 2 chất gồm một axit no đơn chức A, một este tạo bởi axit no đơn chức B là đồng đẳng kế tiếp của A và một ancol no đơn chức. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dd NaHCO3, thu được 1,92 gam muối. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ dd NaOH đun nóng thì thu được 4,38 gam hỗn hợp hai muối của axit A, B và 0,03 mol ancol có tỉ khối hơi so với hidro là 23. Đốt cháy hoàn toàn hai muối này bằng một lượng oxi thì thu được sản phẩm gồm toàn các chất vô cơ, trong đó có 2,128 lít CO2 (đktc), giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần bằng giá trị nào sau đây nhất ?

Câu số 23:  

Hợp chất X có công thức cấu tạo. CH3CH2COOCH2CH3. Tên gọi của X là

Câu số 24:  

Dung dịch A có thể tích V lít chứa HCl a M và H2SO4 b M. Dung dịch B có thể tích x lít chứa NaOH c M và Ba(OH)2 d M. Dung dịch A phản ứng vừa đủ với dung dịch B. Biểu thức tính x theo V, a, b, c, d là:

Câu số 25:  

Phản ứng có phương trình ion rút gọn 3Ca2+ + 2PO43- → Ca3(PO4)2 là:

Câu số 26:  

Phản ứng trao đổi ion là

Câu số 27:  

Phát biểu nào sau đây không chính xác:

Câu số 28:  

Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loăng và NaNO3, vai tṛò của NaNO3 trong phản ứng là

Câu số 29:  

Từ m gam tinh bột điều chế được 575 ml ancol etylic 10o (khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml) với hiệu suất cả quá trình là 75%, giá trị của m là

Câu số 30:  

Phát biểu không đúng là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!