Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 Lần 1 Mã 132 – Sở GD&ĐT Bắc Giang - THPT Ngô Sĩ Liên - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.50
Trung Bình: 4.95

Câu số 31:  

Cho m gam Cu phản ứng với 2 lít dung dịch HNO3 0,3M thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho 300 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch Y. Lọc lấy kết tủa rồi nung nóng hoàn toàn thu được 8 gam chất rắn. Giá trị m là

Câu số 32:  

Peptit X có công thức cấu tạo sau: Ala-Gly-Glu-Lys-Ala-Gly-Lys. Thuỷ phân không hoàn toàn X thu được tối đa số đipeptit là

Câu số 33:  

Hỗn hợp X gồm metan và anken, cho 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là

Câu số 34:  

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:

Câu số 35:  

Este X ( C4H8O2) thoả mãn các điều kiện: X $\xrightarrow{\text{$+H_2O, H^+$} }$ Y1 + Y2 (1) ; Y1 $\xrightarrow{\text{$+O_2,xt$} }$ Y2 (2). X có tên là

Câu số 36:  

Hòa tan hoàn toàn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Zn trong dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O và 0,1 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 157,05 gam hỗn hợp muối. Vậy số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên là

Câu số 37:  

Thuỷ phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M thu được hỗn hợp gồm hai amino axit X1, X2 (đều no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy toàn bộ lượng X1, X2 ở trên cần dùng vừa đủ 0,1275 mol O2, chỉ thu được N2, H2O và 0,11 mol CO2. Giá trị của m là

Câu số 38:  

Khi đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức thì $n_{CO_2}$ = $n_{O_2}$ đã phản ứng. Tên gọi của este là

Câu số 39:  

Focmon là dung dịch anđehit fomic trong nước có nồng độ

Câu số 40:  

Phenyl axetat được điều chế trực tiếp từ:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!