Thi nhanh theo chủ đề - Anđehit, Axit Cacboxylic, Este - Đề số: 6
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.50

Câu số 1:  

Xà phòng hóa 39,6 gam hỗn hợp este gồm HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 bằng lượng NaOH vừa đủ. Các muối tạo thành được sấy khô đến khan và cân được 34,8 gam. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Số mol HCOOC3H7 và CH3COOC2H5 lần lượt là:

Câu số 2:  

Công thức tổng quát của dẫn xuất đi brom mạch hở, chứa a liên kết π là

Câu số 3:   Hỗn hợp X gồm 2 este mạch hở (chỉ chứa chức este). Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X trong dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu được m gam muối natri axetat và 10,8 gam hỗn hợp Y gồm 2 ancol no, mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hỗn hợp Y thu được 8,96 lít khí $CO_2$ (đktc) và 10,8 gam $H_2O$. Khối lượng của X là:

Câu số 4:   Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm ($CH_2NH_2CH_2COOH$ và $CH_3CHNH_2COOH$) tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1 M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M . Giá trị của V là

Câu số 5:  

Hơp chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H10N4O6. Cho 18,6 gam X tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được hơi có chứa một chất hữu cơ duy nhất làm xanh giấy quỳ ẩm và đồng thời thu được a gam chất rắn. Giá trị a là

Câu số 6:  

Este X ( C4H8O2) thoả mãn các điều kiện: X $\xrightarrow{\text{$+H_2O, H^+$} }$ Y1 + Y2 (1) ; Y1 $\xrightarrow{\text{$+O_2,xt$} }$ Y2 (2). X có tên là

Câu số 7:   Thủy phân este có công thức phân tử $C_4H_8O_2$ (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X,Y. Từ X có thể điều chế trược tiếp xa Y. Vậy chất X là:

Câu số 8:   este no đơn chứ mạch hở có công thức chung là:

Câu số 9:  

Cho dãy các chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, phenylamoni clorua, poli(vinyl axetat), glyxylvalin (Gly-Val), etilenglicol, triolein. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là:

Câu số 10:  

Trung hòa 0,2 mol một axit cacboxylic X cần dùng 200 ml dd NaOH 1M thu được dung dịch chứa 19,2 gam một muối. Tên của X là :


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!