Thi nhanh theo chủ đề - Anđehit, Axit Cacboxylic, Este - Đề số: 8
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 5.25

Câu số 1:   Thủy phân este X trong dung dịch axit, thu được $CH_3COOH$ và $CH_3OH$. Công thức cấu tạo của X là

Câu số 2:  

Hỗn hợp 2 este X và Y là hợp chất thơm có cùng công thức phân tử là C8H8O2. Cho 4,08g hỗn hợp trên phản ứng với vừa đủ dung dịch chứa 1,6g NaOH, thu được dung dịch Z chứa 3 chất hữu cơ. Khối lượng muối có trong dung dịch Z là:

Câu số 3:  

X là axit no, đơn chức, Y là axit không no, có một liên kết đôi C=C, có đồng phân hình học và Z là este hai chức tạo X, Y và một ancol no (tất cả các chất đều thuần chức, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 9,52 gam E chứa X, Y và Z thu được 5,76 gam H2O. Mặt khác, 9,52 gam E có thể phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,12 mol NaOH sản phẩm sau phản ứng có chứa 12,52 hỗn hợp các chất hữu cơ. Cho các phát biểu liên quan tới bài toán gồm:

(1) Phần trăm khối lượng của X trong E là 72,76% (2) Số mol của Y trong E là 0,08 mol.

(3) Khối lượng của Z trong E là 1,72 gam. (4) Tổng số nguyên tử (C, H, O) trong Y là 12

(5) X không tham gia phản ứng tráng bạc

Số phát biểu đúng là ?

Câu số 4:  

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozo tạo ra sobitol

(b) Phản ứng thủy phân xenlulozo xảy ra được trong dạ dày của con người.

(c) Xenlulozo triaxetat là nguyên liệu để sản xuất thuốc súng không khói.

(d) Saccarozo bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(e) Trong y học, glucozo được dùng làm thuốc tăng lực.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu số 5:   Chất phản ứng với dung dịch $NaOH$ tạo $CH_3COONa$ và $C_2H_5OH$:

Câu số 6:  

Este nào sau đây có phân tử khối là 88?

Câu số 7:  

Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Câu số 8:  

Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày?

Câu số 9:  

Đốt cháy hoàn a mol axit hữu cơ X thu được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol X cần dùng 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu số 10:   Este $C_4H_8O_2$ tác dụng với $NaOH$ tạo ancol metylic. Este là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!