Thi nhanh theo chủ đề - Anđehit, Axit Cacboxylic, Este - Đề số: 9
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 8.00

Câu số 1:  

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?

Câu số 2:   Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch $AgNO_3$ trong $NH_3$?

Câu số 3:  

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Khí X + H2O → Dung dịch X; dung dịch X + H2SO4 → Y; Y + NaOH → X; X + HNO3 → Z; Z nhiệt phân → T.

Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là :

Câu số 4:  

Thủy phân 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Câu số 5:   Một chất hữu cơ $A$ có CTPT $C_3H_6O_2$ thỏa mãn: $A$ tác dụng được dd $NaOH$ đun nóng và dd $AgNO_3/NH_3$, to. Vậy $A$ có CTCT là:

Câu số 6:  

Phát biểu nào sau đây đúng ?

Câu số 7:  

Khi xà phòng hoá tripanmitin ta thu được sản phẩm là

Câu số 8:  

Đun sôi hỗn hợp X gồm 12 gam axit axetic và 11,5 gam ancol etylic với xúc tác H2SO4 đặc. Kết thúc phản ứng thu được 11,44 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là:

Câu số 9:  

X, Y, Z là 3 este đều no mạch hở (không chứa nhóm chức khác và (Mx < My < Mz). Đun nóng hỗn hợp E chứa X,Y,Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 1 ancol T và hỗn hợp F chứa 2 muối A, B có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 (MA< MB). Dẫn toàn bộ T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 12 gam và đồng thời thu được 4,48 lít H2 (dktc). Đốt cháy toàn bộ F thu được Na2CO3, CO2 và 6,3g H2O.Số nguyên tử hidro có trong Y là

 

Câu số 10:  

Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!