Thi nhanh theo chủ đề - Anđehit, Axit Cacboxylic, Este - Đề số: 11
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 0.00
Trung Bình: 0.00

Câu số 1:  

Để thủy phân hoàn toàn m gam este đơn chức X cần dùng vừa hết 200 ml dung dịch NaOH 0,25M, sau phản ứng thu được 2,3 gam ancol và 3,4 gam muối. Công thức của X là

Câu số 2:  

Thủy phân triglixerit X trong dd NaOH người ta thu được hỗn hợp 2 muối gồm natri oleat, natri stearat theo tỉ lệ mol lần lượt là 2:1. Khi đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 và c mol H2O. Liên hệ giữa a, b, c là

Câu số 3:   Số đồng phân đơn chức, mạch hở, tác dụng với $NaOH$ mà không tác dụng với $Na$ có công thức phân tử $C_4H_8O_2$ là:

Câu số 4:  

Este Z đơn chức, mạch hở được tạo ra thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO2 và 0,075 mol H2O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là

Câu số 5:  

Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Câu số 6:   Hỗn hợp $E$ gồm bốn este đều có công thức $C_8H_8O_2$ và có vòng benzen. Cho m gam $E$ tác dụng tối đa với 200 ml dung dịch $NaOH$ 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp $X$ gồm các ancol và 20,5 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ $X$ vào bình đựng kim loại $Na$ dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam so với ban đầu. Giá trị của m là

Câu số 7:  

Cho các este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là

Câu số 8:   Cho 34 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức mạch hở đều thuộc hợp chất thơm (tỉ khối hơi của X so với O2 luôn bằng 4,25 với mọi tỉ lệ mol của 2 este). Cho X tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng của 2 muối trong Y là:

Câu số 9:   Trong số những hợp chất $HCOOH; CH_3COOCH_3; ClNH_3CH_2COOH; HOCH_2C_6H_4OH; CH_3COOC_6H_5$. Số hợp chất tác dụng với $NaOH$ theo tỷ lệ 1:2 về số mol là

Câu số 10:  

Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam este X đơn chức thu được 5,28 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Công thức phân tử của X là.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!