Thi nhanh theo chủ đề - Anđehit, Axit Cacboxylic, Este - Đề số: 12
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 0.00
Trung Bình: 0.00

Câu số 1:  

Hỗn hợp X gồm các chất : Phenol, axit axetic, etyl axetat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch Y. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với kim loại K dư thì thu được 2,464 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối trong Y lớn hơn khối lượng hỗn hợp X ban đầu là bao nhiêu gam?

Câu số 2:   Hợp chất $CH_3CH_2COOCH_3$ có tên là:

Câu số 3:  

Cho sơ đồ chuyển hóa:

$A \xrightarrow[\text{$-NH3, -H2O$}]{\text{$dd, NaOH, t^o$} } B$ $\xrightarrow[\text{$-Na_2SO_3$}]{\text{$H_2SO_4$} } C$ $\xrightarrow[\text{$H_2O$}]{\text{$C_2H_5OH, H_2SO_4, t^0$} } CH_3-CH(NH_3HSO_4)-COOC_2H_5$

$A$ là:

Câu số 4:  

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp hai este đơn chức, mạch hở E, F (ME < MF) trong 700 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X và hỗn hợp Y gồm 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp. Thực hiện tách nước Y trong H2SO4 đặc ở 140oC thu được hỗn hợp Z. Trong Z tổng khối lượng của các ete là 8,04 gam (hiệu suất ete hóa của các ancol đều là 60%). Cô cạn dung dịch X được 53,0 gam chất rắn. Nung chất rắn này với CaO cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít hỗn hợp khí T (đktc). Cho các phát biểu sau:

(1) Chất F tham gia phản ứng tráng bạc (2) Khối lượng của E trong hỗn hợp là 8,6 gam

(3) Khối lượng khí T là 2,55 gam (4) Tổng số nguyên tử trong F là 12

(5) Trong Z có chứa ancol propylic

Số phát biểu đúng là:

Câu số 5:  

Hóa hơi 3,35 gam X gồm CH3COOH, HCOOC2H5, CH3COOCH3, CH3COOC2H5 thu được 1,68 lít hơi X (ở 136,5oC và áp suất 1 atm). Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam hỗn hợp X trên thì thu được m gam H2O. Giá trị của m là

Câu số 6:  

Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H12O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

(a) X + 2NaOH $\xrightarrow{\text{$t^0$} }$ Y + Z +T

(b) X + H2 $\xrightarrow{\text{$Ni,t^0$} }$ E

(c) E + 2NaOH $\xrightarrow{\text{$t^0$} }$ 2Y + T

(d) Y + HCl $\xrightarrow{\text{$$} }$ NaCl + F

Chất F là

Câu số 7:  

Đốt cháy hoàn toàn 7,576 gam hỗn hợp các este thuần chức bằng O2 dư, sau khi kết thúc phản ứng thấy thu được 0,25 mol H2O và CO2. Đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thấy có m gam kết tủa xuất hiện. Mặt khác, khi cho 7,576 gam hỗn hợp este này tham gia phản ứng với NaOH thì thấy có 0,1 mol NaOH phản ứng. Giá trị của m là

Câu số 8:   Chất $X$ có công thức phân tử $C_2H_7O_3N$. Khi cho $X$ tác dụng với dung dịch $HCl$ hoặc dung dịch $NaOH$ đun nóng nhẹ đều thấy khí thoát ra. Lấy 0,1 mol $X$ cho vào dung dịch chứa 0,25 mol $KOH$. Sau phản ứng cô cạn dung dịch được chất rắn $Y$, nung nóng $Y$ đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

Câu số 9:   X là hợp chất hữu cơ vừa tác dụng với $AgNO_3/NH_3$, vừa tác dụng với $NaOH$ nhưng không làm quỳ tím đổi màu. X là

Câu số 10:  

Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm −COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 11,76 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 1792ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 4,96gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X có giá trị là.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!