Thi nhanh theo chủ đề - Polime, Vật Liệu Polime - Đề số: 4
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 5.40

Câu số 1:  

Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được đều chế từ xenlulozo và HNO3. Muốn điều chế 29,7 kg xenlulozo trinitrat (hiệu suất 90%) thì thê tích HNO3 96% (d = 1,52g/ml) cần dùng là :

Câu số 2:  

Monome dùng đề điều chế thủy tinh hữu cơ là :

Câu số 3:  

Chất nào dưới đây không tham gia phản ứng tráng gương?

Câu số 4:   Để phân biệt tinh bột và xenlulozo ta dùng:

Câu số 5:  

Chất không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

Câu số 6:  

Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức cấu tạo thu gọn của xenlulozơ là:

Câu số 7:  

Khi trùng ngưng 13,1 gam axit ε -aminocaproic với hiệu suất 80%, thu được m gam polime. Giá trị của m là

Câu số 8:  

Trùng hợp 1,50 tấn etilen thu được m tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

Câu số 9:  

Dãy các chất đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

Câu số 10:  

Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% (D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!