Thi nhanh theo chủ đề - Polime, Vật Liệu Polime - Đề số: 5
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 5.25

Câu số 1:  

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

Câu số 2:  

Hai hợp chất hữu cơ nào sau đây là đồng phân của nhau?

Câu số 3:   Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc $C_6H_{10}O_5$ có 3 nhóm OH, nên có thể viết là:

Câu số 4:  

Nhóm tất cả các chất đều tác dụng được với H2O khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp là

Câu số 5:  

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 6:  

Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

Câu số 7:  

Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%. Giá trị của m là

Câu số 8:  

Tơ được sản xuất từ xenlulozơ ?

Câu số 9:  

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch KOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch KHCO3. Tên gọi của X là

Câu số 10:   Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!