Thi nhanh theo chủ đề - Polime, Vật Liệu Polime - Đề số: 6
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 6.00

Câu số 1:  

Trong các phát biểu sau:

(1) Xenlulozơ tan được trong nước.

(2) Xenlulozơ tan trong benzen và ete.

(3) Xenlulozơ tan trong dung dịch axit sunfuric nóng.

(4) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế thuốc nổ.

(5) Xenlulozơ là nguyên liệu để điều chế tơ axetat, tơ visco.

(6) Xenlulozơ trinitrat dùng để sản xuất tơ sợi.

Số phát biểu đúng là

Câu số 2:   Một đoạn mạch PVC có 1000 mắt xích. Khối lượng của đoạn mạch đó là:

Câu số 3:   Hai chất nào sau đây đều tan tốt trong nước

Câu số 4:   Nhận xét nào sau đây đúng?

Câu số 5:  

PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

Câu số 6:   Tinh bột được tạo thành ở cây xanh nhờ phản ứng

Câu số 7:  

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu số 8:  

Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có

Câu số 9:  

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ thu được axit gluconic.

(b) Phản ứng thủy phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.

(d) Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đậm đặc.

(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Số phát biểu đúng

Câu số 10:  

Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl fomat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!