Thi nhanh theo chủ đề - Kim Loại Sắt và Crom - Đề số: 4
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 4.00
Trung Bình: 3.00

Câu số 1:  

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Fe3O4 bằng 100 gam dung dịch HNO3 a% vừa đủ thu được 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 có khối lượng 31,35 gam và dung dịch chỉ chứa 30,15 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là

Câu số 2:  

Cho y gam kim loại M vào dung dịch Fe2(SO4)3, sau phản ứng hoàn toàn khối lượng phần dung dịch tăng thêm y gam. Kim loại M là

Câu số 3:  

Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và CrCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là

Câu số 4:  

Cho 50,82 gam hỗn hợp X gồm NaNO3, Fe3O4, Fe(NO3)2 và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1,8 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 275,42 gam muối sunfat trung hòa (không chứa muối Fe3+) và 6,272 lít khí Z (ở đktc) gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 11. Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp X là

Câu số 5:   Cho m gam bột sắt vào 200 ml dung dịch $CuSO_4$ 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X. Chia X thành 2 phần không bằng nhau: Phần 1: cho tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí $H_2$ (đktc). Phần 2: cho tác dụng với dung dịch $HNO_3$ loãng dư, thu được 6,72 lít khí $NO$ (đktc). No là sản phẩm khử duy nhất của $HNO_3$. Giá trị của m gần với giá trị nào nhất?

Câu số 6:   Cho khí $CO$ đi qua m gam $Fe_2O_3$ nung nóng thì thu được 10,68g chất rắn A và khí B. Cho toàn bộ khí B hấp thụ vào dung dịch $Ca(OH)_2$ dư thì thấy tạo ra 3 gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu số 7:   Cho một lượng hỗn hợp gồm $CuO, Fe_2O_3$ tan hết trong dung dịch $HCl$ thu được 2 muối có tỉ lệ mol là 1:1. Phần trăm khối lượng $CuO$ và $Fe_2O_3$ trong hỗn hợp lần lượt là:

Câu số 8:   Thực hiện các thí nghiệm sau: $\\$ (a) Cho bột $Mg$ dư vào dung dịch $FeCl_3$. $\\$ (b) Đốt dây $Fe$ trong khí $Cl_2$ dư. $\\$ (c) Cho bột $Fe_3O_4$ vào dung dịch $H_2SO_4$ đặc, nóng, dư. $\\$ (d) Cho bột $Fe$ vào dung dịch $AgNO_3$ dư. $\\$ (e) Cho bột $Fe$ dư vào dung dịch $HNO_3$ loãng. $\\$ (g) Cho bột $FeO$ vào dung dịch $KHSO_4$. $\\$ Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối sắt(II) là

Câu số 9:  

Cho 2,81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M thì khối lượng hỗn hợp các muối sunfat khan tạo ra là

Câu số 10:  

Dung dịch nào sau đây hòa tan được Fe(OH)3?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!