Thi nhanh theo chủ đề - Sinh học tế bào - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 6.26

Câu số 1:  

Trong nhân đôi ADN, enzim có vai trò nối các đoạn okazaki với nhau là

Câu số 2:  

Bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài sinh sản hữu tính được duy trì và ổn định qua các thế hệ là nhờ:

Câu số 3:  

Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?

Câu số 4:  

Loại enzim nào sau đây tham gia vào quá trình phiên mã?

Câu số 5:  

Cho các thành tựu:

I. Tạo chủng vi khuẩn E. coli sản xuất insulin của người.

II. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội bình thường.

III. Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia.

IV. Tạo giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao.

Những thành tựu đạt được do ứng dụng kĩ thuật di truyền là

Câu số 6:  

Đơn phân nào sau đây cấu tạo nên phân tử ADN?

Câu số 7:  

Một gen ở tế bào nhân thực dài 425 nm và có số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 220 nuclêôtit loại T và 20% số nuclêôtit loại X. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về gen này?

I. Mạch 1 có $\frac{G}{X}$ = $\frac{2}{3}$

II. Mạch 2 có $\frac{G+T}{A+X}$ = $\frac{72}{53}$

III. Mạch 2 có $\frac{T}{G}$ = $\frac{28}{25}$

IV. Mạch 2 có X = 20%.

Câu số 8:  

Trong công nghệ gen, các enzim được sử dụng trong bước tạo ADN tái tổ hợp là

Câu số 9:  

Vectơ chuyển gen được sử dụng phổ biến là

Câu số 10:  

Trật tự phân bố của các gen trong một NST có thể bị thay đổi do hiện tượng nào sau đây ?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!