Thi nhanh theo chủ đề - Sinh học tế bào - Đề số: 4
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 7.78

Câu số 1:  

Ở sinh vật nhân thực, trong chu kì tế bào, sự nhân đôi ADN xảy ra ở

Câu số 2:  

Ba tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì sau giảm phân I. Tổng số cromatit trong các tế bào là

Câu số 3:  

Bộ NST của thể song nhị bội được hình thành từ hai loài thực vật (loài thứ nhất có bộ NST 2n = 24, loài thứ hai có bộ NST 2n = 26) gồm bao nhiêu cặp tương đồng?

Câu số 4:  

Phân tử ADN được cấu tạo từ mấy loại đơn phân?

Câu số 5:  

Biến đổi trên một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi là

Câu số 6:  

Đậu Hà lan có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của đậu Hà lan chứa 15 nhiễm sắc thể, có thể tìm thấy ở

Câu số 7:  

Công nghệ ADN tái tổ hợp cần sử dụng loại enzim nào sau đây?

Câu số 8:  

Loại phân tử nào sau đây đóng vai trò như “một người phiên dịch” ?

Câu số 9:   Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

Câu số 10:  

Cơ chế di truyền nào sau đây không sử dụng nguyên tắc bổ sung?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!