Thi nhanh theo chủ đề - Sinh học tế bào - Đề số: 5
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 5.11

Câu số 1:  

Gen A có chiều dài 153 nm và có 1169 liên kết hidro bị đột biến thành gen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi 2 lần liên tiếp tạo ra các gen. Trong hai lần nhân đôi môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại A và 1617 nuclêôtit loại G. Dạng đột biến xảy ra với gen A là

Câu số 2:  

Một trong những đặc điểm của thường biến là

Câu số 3:  

Dạng đột biến nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô của gen tăng 2 liên kết?

Câu số 4:  

Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp là:

Câu số 5:  

Dạng đột biến nhiễm sắc thể nào làm tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện tính trạng?

Câu số 6:  

Cho các mức độ đóng xoắn của nhiễm sắc thể sau.Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực thì trình tự nào sau đây là đúng?

1: crômatit

2: sợi cơ bản

3: ADN xoắn kép

4: sợi nhiễm sắc

5: vùng xếp cuộn

6: NST kì giữa

7: nuclêôxôm

Câu số 7:  

Hiện nay, một trong những biện pháp ứng dụng liệu pháp gen đang được các nhà khoa học nghiên cứu nhằm tìm cách chữa trị các bệnh di truyền ở người là

Câu số 8:   Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 9:  

Theo lí thuyết, năm tế bào sinh trứng có kiểu gen AaBbDdEe giảm phân bình thường tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

Câu số 10:  

Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút của nhiễm sắc thể


Cần phải nhập lời bình!

  • 12312312
    12312312 - 3 năm trước

    3123123