Thi nhanh theo chủ đề - Sinh lý động vật - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 6.33

Câu số 1:  

Bộ phận nào sau đây được xem là dạ dày chính thức của động vật nhai lại?

Câu số 2:   Loài nào sau đây là động vật nhai lại?

Câu số 3:  

Những động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn là

Câu số 4:   Vào mùa sinh sản, các cá thể cái trong quần thể cò tranh giành nhau nơi thuận lợi để làm tổ. Đây là ví dụ về mối quan hệ

Câu số 5:  

Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I . Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.

II . Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2.

III. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.

IV. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.

Câu số 6:  

Ở động vật, khi nói về trao đổi khí, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu số 7:   Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở phổi?

Câu số 8:  

Điều nào sau đây là đúng khi nói về hệ tuần hoàn kép?

Câu số 9:  

Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn đơn.

Câu số 10:  

Sự phản ứng thành những kiểu hình khác nhau của một kiểu gen trước những môi trường khác nhau được gọi là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!