Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Sở GD&ĐT Hải Dương - THPT chuyên Nguyễn Trãi - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 0.00
Trung Bình: 0.00

Câu số 21:   Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 22:   Giả sử 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\frac{ABD}{abD}$ tiến hành giảm phân bình thường tạo ra 20 tinh trùng. Khoảng cách giữa A và B là 20cM. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây có thể đúng?
I. Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể là 9 : 9 : 1 : 1
II. Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể là 7 : 7 : 3 : 3.
III. Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể là 4 : 4 : 1 : 1.
IV. Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể là 1 : 1 : 1 : 1.

Câu số 23:   Khi nói về thể đa bội ở thực vật, phát biểu sau nào đây sai ?

Câu số 24:   Khi nói về các bệnh và hội chứng bệnh di truyền ở người, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 25:   Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen là $A_1; A_2; A_3$ quy định. Trong đó, alen $A_1$ quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen $A_2$ quy định hoa vàng và trội hoàn toàn so với alen $A_3$ quy định hoa trắng, $A_2$ quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen $A_3$ quy định hoa trắng. Cho các cây hoa đỏ (P) giao phấn với nhau, thu được các hợp tử $F_1$. Gây đột biến tứ bội hóa các hợp tử $F_1$ thu được các cây tứ bội. Lấy hai cây tứ bội đều có hoa đỏ ở $F_1$ cho giao phấn với nhau, thu được $F_2$ có 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ $\frac1{36}$. Cho rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội; các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất như nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây về $F_2$ là đúng?

Câu số 26:   Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

Câu số 27:   Một gen ở người có tổng số nuclêôtit loại G với 1 loại nuclêôtit khác là bằng 60% tổng số nuclêôtit của gen và có 2769 liên kết hiđrô. Trên mạch 3’ → 5’ của gen có A=$\frac15$T = $\frac13$G. Theo lí thuyết, số nuclêôtit mỗi loại trên mạch 5’ → 3’ của gen là

Câu số 28:    Ở một loài thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một quần thể thuộc loài này ở thế hệ F1có 40000 cây, trong đó có 32000 số cây có kiểu gen dị hợp tử . Cho biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau về quần thể này, có bao nhiêu dự đoán đúng?
I. Ở $F_5$, tỉ lệ cây hoa trắng tăng 37,5% so với tỉ lệ cây hoa trắng ở $F_1$.
II. Hiệu số giữa hai loại kiểu gen đồng hợp từ ở mỗi thế hệ luôn không đổi.
III. Tần số alen A và a không đổi qua các thế hệ.
IV. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở $F_5$ nhỏ hơn tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở $F_1$.

Câu số 29:   Nội dung của quy luật phân li độc lập, theo Menđen là

Câu số 30:    Ở phép lai: ♂AaBbDD x ♀AaBbDd. Trong quá trình giảm phân xảy ra cơ thể đực, cặp nhiễm sắc thể chứa cặp alen Aa có 0,005% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân xảy ra ở cơ thể cái, cặp nhiễm sắc thể mang cặp alen Bb có 0,002% số tế bào không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Theo lí thuyết, phát biểu sau nào đây là đúng?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!