Thi nhanh theo chủ đề - Di truyền học - Đề số: 15
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 5.00
Trung Bình: 2.50

Câu số 1:   Công nghệ ADN tái tổ hợp là công nghệ

Câu số 2:   Giả sử 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen $\frac{ABD}{abD}$ tiến hành giảm phân bình thường tạo ra 20 tinh trùng. Khoảng cách giữa A và B là 20cM. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây có thể đúng?
I. Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể là 9 : 9 : 1 : 1
II. Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể là 7 : 7 : 3 : 3.
III. Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể là 4 : 4 : 1 : 1.
IV. Tỉ lệ các loại tinh trùng có thể là 1 : 1 : 1 : 1.

Câu số 3:  

Một loài thú, xét 2 cặp gen cùng nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X, trong đó A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với a quy định mắt trắng, B quy định đuôi dài trội hoàn toàn so với b quy định đuôi ngắn. Cho con cái dị hợp 2 cặp gen giao phối với con đực mắt đen, đuôi dài (P), thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình ở giới đực là: 42% cá thể đực mắt đen, đuôi ngắn: 42% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài: 8% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn: 8% cá thể đực mắt đen, đuôi dài. Biết rằng không xảy ra đột biến.

Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I . Đời F1 có tối đa 10 loại kiểu gen.

II . Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số 16%.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 42%.

IV. Nếu cho cá thể đực ở P lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn chiếm 21%.

Câu số 4:    Ở một loài thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Một quần thể thuộc loài này ở thế hệ F1có 40000 cây, trong đó có 32000 số cây có kiểu gen dị hợp tử . Cho biết quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, trong các dự đoán sau về quần thể này, có bao nhiêu dự đoán đúng?
I. Ở $F_5$, tỉ lệ cây hoa trắng tăng 37,5% so với tỉ lệ cây hoa trắng ở $F_1$.
II. Hiệu số giữa hai loại kiểu gen đồng hợp từ ở mỗi thế hệ luôn không đổi.
III. Tần số alen A và a không đổi qua các thế hệ.
IV. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở $F_5$ nhỏ hơn tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ ở $F_1$.

Câu số 5:  

Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có các kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1 ?

(1) AAAa x AAAa. 

(2) Aaaa x Aaaa. 

(3) AAaa x AAAa.

(4) AAaa x Aaaa.

Đáp án đúng là

Câu số 6:  

Một tế bào sinh dục đực có kiểu gen AaXY giảm phân bình thường, tạo ra các giao tử nào sau đây?

Câu số 7:  

Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen 1:1:1:1?

Câu số 8:  

Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả sự di truyền bệnh mù màu và bệnh máu khó đông ở người. Mỗi bệnh do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST X quy định, 2 gen này cách nhau 20 cM. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau là đúng?

I. Những người chưa xác định được chính xác kiểu gen đều là nữ.

II. Xác định được tối đa kiểu gen của 8 người.

III. Kiểu gen của người số 8 và 10 có thể giống nhau.

IV. Xác xuất sinh con trai chỉ bị bệnh mù màu của cặp vợ chồng 8 - 9 là 16%.

Câu số 9:  

Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lí thuyết, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ

Câu số 10:   Cho các nội dung sau:
(1) Kết quả lai thuận và lai nghịch khác nhau, trong đó con lai mang tính trạng của mẹ thì tính trạng này di truyền theo dòng mẹ.
(2) Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là thường biến.
(3) Các tính trạng khối lượng sữa, thể tích sữa chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện môi trường.
(4) Thường biến có lợi cho đời sống của sinh vật.
Có bao nhiêu nội dung đúng?