Đề thi thử môn Tiếng Anh 2019, PTTH Thái Phiên Hải Phòng Lần 1
50 Câu Hỏi
60 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 5.14

Câu số 1:  

(1)__

Câu số 2:  

(2)__

Câu số 3:  

(3)__

Câu số 4:  

(4)__

Câu số 5:  

(5)__

Câu số 6:  

In the passage, the word “root” is closest in meaning to          .

Câu số 7:  

Why was the policy introduced?

Câu số 8:  

What can we infer about the policy on no speaking Spanish?

Câu số 9:  

What will the district do?

Câu số 10:  

In the passage, the word “it” refers to         .


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!