Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2019 - Trường Đại Học Tây Nguyên - THPT TH Cao Nguyên - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 4.75
Trung Bình: 5.80

Câu số 21:   Nếu ánh sáng kích thích màu lục thì ánh sáng phát quang không thể là ánh sáng màu nào duới đây?

Câu số 22:   Điện truờng trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200V/m, huớng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một proton trong điện trƣờng này sẽ chịu tác dụng một lực điện có cường độ và huớng như thế nào? Chọn phương án đúng.

Câu số 23:   Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này

Câu số 24:   Theo nội dung thuyết lượng tử, phát biểu nào sau đây sai ?

Câu số 25:   Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức $E_n = - \frac{13,6}{n^2}$ (eV) với n là số nguyên. Nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo tăng 9 lần. Tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra bằng :

Câu số 26:   Một điện trở $R_1$ được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong $r = 2 \Omega$ thì dòng điện trong mạch có cường độ $I_1 = 1$ (A). Nếu mắc thêm điện trở $R_2 = 4 \Omega$ nối tiếp với $R_1$ thì dòng điện trong mạch là $I_2 = 0,75$ (A). Điện trở R_1 bằng

Câu số 27:   Dao động điều hòa có đồ thị vận tốc theo thời gian được mô tả ở hình vẽ. Phương trình dao động sẽ là

Câu số 28:   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời ba bức xạ đơn sắc $λ_1 = 0,60μm, λ_2 = 0,45μm, λ_3$ (có giá trị trong khoảng từ $0,62μm$ đến $0,76μm$). Trên màn quan sát, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 1 vân sáng là kết quả trùng nhau của $λ_1$ và $λ_2$. Giá trị của $λ_3$ là

Câu số 29:   Hạt nhân $^{210}Po$ là hạt nhân không bền phóng xạ $α$ và biến thành hạt nhân chì bền vững, có chu kì bán rã 138 ngày. Một mẫu $^{210}Po$ Poban đầu có pha lẫn tạp chất ($^{210}Po$ Pochiếm 50% khối lượng, tạp chất không bị phóng xạ). Hỏi sau 276 ngày, phần trăm về khối lượng của ($^{210}Po$ còn lại trong mẫu chất gần nhất với giá trị nào sau đây ? Biết Heli sản phẩm bay ra ngoài hết còn chì thì vẫn nằm lại trong mẫu. Coi khối lƣợng nguyên tử tỉ lệ với số khối của hạt nhân.

Câu số 30:   Sóng cơ trên một sợi dây đƣợc biểu diễn nhƣ hình vẽ bên. Đường liền nét là hình dạng sợi dây ở thời điểm t = 0. Đường đứt nét là hình dạng sợi dây ở thời điểm $t_1$. Ở thời điểm t = 0, điểm M trên sợi dây đang chuyển động hướng lên. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s, đơn vị tính trên trục hoành là m. Giá trị của $t_1$ là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!