Thi nhanh theo chủ đề - Fill in blank Passage - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 6.00

Câu số 1:   (25) ______

Câu số 2:   (26) ______

Câu số 3:   (27) ______

Câu số 4:   (28) ______

Câu số 5:   (29) ______

Câu số 6:  

(31)______

Câu số 7:  

(32) ______

Câu số 8:  

(33) ______

Câu số 9:  

(34)  ______ 

Câu số 10:  

(35) ______


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!