Thi nhanh theo chủ đề - Fill in blank Passage - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 4.00

Câu số 1:  

Which best serves as the title for the passage?

Câu số 2:  

(23)______

Câu số 3:   (24)______

Câu số 4:   (25)______

Câu số 5:   (26)______

Câu số 6:  

The word " it " in paragraph 3 refers to ______.

Câu số 7:  

(34)______

Câu số 8:  

(35)______

Câu số 9:  

(36)______

Câu số 10:  

(37)______


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!