Thi nhanh theo chủ đề - Fill in blank Passage - Đề số: 3
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 6.00

Câu số 1:  

(33)__

Câu số 2:  

(34)__

Câu số 3:  

(35)__

Câu số 4:  

(36)__

Câu số 5:  

(37)__

Câu số 6:  

(32)__

Câu số 7:  

(33)__

Câu số 8:  

(34)__

Câu số 9:  

(35)__

Câu số 10:  

(36)__


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!